Stichting Erasmusfestival Brabant (EFB) is opgericht in 2000 vanuit het idee om rondom de uitreiking van de Erasmusprijs een festival te organiseren in ’s-Hertogenbosch. De Erasmusprijs wordt jaarlijks toegekend aan een persoon of instelling die een buitengewone bijdrage heeft geleverd op het gebied van de geesteswetenschappen, sociale wetenschappen en de kunsten, in Europa en daarbuiten. Dit gebeurt door de Stichting Praemium Erasmianum in Amsterdam die ook de uitreiking van de prijs organiseert in het Koninklijk Paleis op de Dam. Zijne Majesteit de Koning is Regent van de Stichting.

De zestiende eeuwse filosoof Erasmus heeft enige tijd in ‘s-Hertogenbosch gewoond, in dezelfde tijd als zijn beroemde stadgenoot Jeroen Bosch. Het gedachtegoed van Erasmus is waardevol om te onderzoeken en te actualiseren. Humanistische en democratische waarden zijn actueler dan ooit en kunnen anno 2017 een groot publiek bereiken en inspireren. Het programma van Erasmusfestival Brabant staat in het teken van educatie, cultuur, inspiratie, maatschappelijke betrokkenheid en ontmoeting. Hiermee wil de Stichting EFB een concrete bijdrage leveren aan een maatschappelijke dialoog. Het festival sluit aan bij het jaarthema van de Erasmusprijs. De Stichting EFB nodigt alle geïnteresseerden van harte uit om mee te doen en zich te laten inspireren door Erasmiaanse waarden als democratie, tolerantie, culturele veelvormigheid en kritisch, ondogmatisch denken.

Stichting Erasmusfestival Brabant wordt bestuurd door ervaren vrijwilligers uit de regio Den Bosch. Hun functies zijn onbezoldigd.

Bestuursleden

Ton Rombouts

Ton Rombouts

Voorzitter

Ton Rombouts heeft als burgemeester van Den Bosch het initiatief van wijlen Harry Peters van steeds een warm hart toegedragen. Als voorzitter wil hij samen met zijn medebestuurders de komende jaren het kritisch denken van Erasmus levend houden.

Ans Buys

Ans Buys

Vice-voorzitter

Ans Buys zet zich vanaf 2000 in als bestuurder voor het Erasmus Festival Brabant, vanaf 2012 in de rol van (vice-)voorzitter. Haar loopbaan ligt in het onderwijs en dus heeft de educatieve dimensie van het festival haar bijzondere belangstelling. Naast haar bestuurlijke taken voor het EFB is zij bestuurlijk actief bij meerdere instellingen voor kunst en cultuur.

Sarah Leers

Sarah Leers

Secretaris

Sarah Leers is strategisch redacteur en schrijver. Het vertellen van verhalen is voor haar een belangrijke manier om tot inzicht te komen en verbinding te maken met anderen. Hiermee herkent zij zich in het gedachtegoed van Erasmus. Als bestuurslid wil zij dit gedachtegoed ook voor de jongere generatie toegankelijk maken.

Angelique Penners

Angelique Penners

Penningmeester

Angelique Penners werkt als managing director bij de Jheronimus Academy of Data Science. In de dagelijkse praktijk is zij getuige van de nieuwste wetenschappelijke ontwikkelingen met het gebruik van data. Data brengt vernieuwing in de maatschappij waar Angelique zich graag door laat verwonderen. Echter rede, ethiek en rechtvaardigheid, zaken waar Erasmus voor stond blijven voor haar ook ten tijde van deze “4e industriële revolutie” van groot belang.

800px-Holbein-erasmus[1]Erasmus was een wereldburger, met een universele levensbeschouwing: kennis gaat boven onwetendheid, orde boven chaos. Menselijkheid is van grotere waarde dan enig dogma. Wezenlijk doel van zijn studies was te komen tot een beter begrip van menselijkheid. Hij streefde naar een menslievende filosofie, verdedigde de onkreukbaarheid van het intellect en bepleitte gematigdheid en tolerantie.

Tot zijn belangrijkste werken behoren de Adagia of Spreekwoorden, het Handboek voor een Christenstrijder, de Lof der Zotheid, de Colloquia en een uitgave van het Nieuwe Testament op basis van de oorspronkelijke Griekse tekst.

Heleen Herbert

Heleen Herbert

Bestuurslid

Heleen Herbert is als commercieel directeur werkzaam bij bouwbedrijf Heijmans in Rosmalen. Zij is een groot voorvechter van vernieuwing en innovatie in de bouw. Gedreven om talenten te herkennen, verschillen te benutten en op die manier nieuw potentieel aan te boren.

Jan van Velthoven

Jan van Velthoven

Bestuurslid

Jan van Velthoven is mede-initiatiefnemer en sinds de oprichting in 1999 secretaris van het Erasmus Festival Brabant. Van professie is hij uitgever en strategisch adviseur. Daarnaast is hij onbezoldigd actief in velerlei initiatieven in de sectoren cultuur en welzijn. Hij beschouwt zijn anarcho-syndicalisme als een compromisloos compromis in een tijd van botsende waarden. Met dank aan Erasmus.