ALGEMENE VOORWAARDEN

In deze voorwaarden worden de bepalingen besproken die van toepassing zijn op elk gebruik dat Gebruiker maakt van de diensten van Stichting Erasmus Festival Brabant. Gebruiker wordt aangeraden deze Gebruiksvoorwaarden aandachtig door te nemen zodat hij weet wat zijn rechten en plichten zijn wanneer hij gebruik maakt van de diensten. Door gebruik te maken van de diensten, op welke manier dan ook, aanvaardt Gebruiker daarmee gebonden te zijn aan deze Gebruiksvoorwaarden.

 1. DEFINITIES

In deze gebruiksvoorwaarden worden de volgende begrippen met een beginhoofdletter gebruikt. Onder deze begrippen wordt verstaan:
1.1 Evenementenorganisator: partij die een Evenement organiseert en voor de toegang daartoe Tickets verkoopt.
1.2 Evenement: georganiseerde gebeurtenis, waaronder begrepen maar niet beperkt tot voorstellingen van artistieke en/of sportieve aard, dan wel theater-, toneel-, of muziekvoorstelling, concerten en/of musicals.
1.3 Gebruiker: natuurlijk persoon of rechtspersoon die op enigerlei wijze gebruik maakt van de Tickets.
1.4 Gebruiksvoorwaarden: deze voorwaarden voor het gebruik van de Tickets;
1.5 Intellectuele Eigendomsrechten: alle rechten van intellectuele eigendom en daarmee verwante rechten, zoals auteursrecht, merkenrecht, octrooirecht, modellenrecht, handelsnaamrecht, databankenrecht en naburige rechten, alsmede rechten op knowhow en eenlijnsprestaties.
1.6 Ticket: toegangsbewijs voor een Evenement.
1.7 Ticketmodule: de dienst van Stichting Erasmus Festival Brabant die het mogelijk maakt voor Gebruiker om Tickets te bestellen en/of te reserveren.
1.8 Stichting Erasmus Festival Brabant: de Stichting Erasmus Festival Brabant kantoorhoudende aan Breestraat 41, 5256 ED Heusden, ingeschreven in de Kamer van Koophandel onder nummer 17121556, 10 feb 2000.

 1. TOEPASSELIJKHEID

2.1 Deze Gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op ieder gebruik dat Gebruiker van de Ticketmodule en Tickets maakt.
2.2 De door Stichting Erasmus Festival Brabant opgeslagen versie van de betreffende communicatie met de Gebruiker geldt als bewijs daarvan, behoudens tegenbewijs door Gebruiker.
2.3 Elektronische communicatie wordt geacht te zijn ontvangen op de dag van verzending, tenzij het tegendeel door de ontvanger daarvan wordt bewezen. Indien de communicatie niet is ontvangen als gevolg van afleverings- en/of toegankelijkheidsproblemen met betrekking tot de e-mailbox van Gebruiker, komt dit voor risico van Gebruiker, ook indien de e-mailbox bij een derde is gehuisvest.

 1. GEBRUIK VAN DE TICKETMODULE

3.1 Indien de Gebruiker een Ticket wil bestellen, dient hij de bestelprocedure te doorlopen. Gedurende de bestelprocedure dient de Gebruiker bepaalde informatie te verstrekken die noodzakelijk is voor het verlenen van de Tickets. Gebruiker garandeert dat deze informatie correct, actueel en kloppend is.
3.2 Binnen het bestelproces wordt aan de Gebruiker de mogelijkheid geboden om aanpassingen door te voeren in de eerder door hem opgegeven informatie.
3.3 Indien de Gebruiker met behulp van de Ticketmodule een Ticket heeft aangeschaft, ontvangt Gebruiker na maximaal 30 minuten een bevestiging van het feit dat hij het Ticket heeft besteld op het door hem opgegeven e-mailadres. Deze bevestiging biedt de Gebruiker tevens de mogelijkheid het Ticket te printen.
3.4 De informatie omtrent de bestelling, zoals onder meer bedoeld in artikel 3.1 en 3.2, wordt door Stichting Erasmus Festival Brabant bewaard.
3.5 Indien de Gebruiker klachten heeft ten aanzien van het gebruik van de Ticketmodule, bijvoorbeeld doordat er met betrekking tot de werking van de Ticketmodule problemen zijn opgetreden, kan de Gebruiker contact opnemen met Stichting Erasmus Festival Brabant via info@erasmusfestival.nl. Stichting Erasmus Festival Brabant zal per e-mail reageren op de door de Gebruiker ingestuurde klacht, op het door Gebruiker aangegeven e-mailadres.
3.6 Gebruiker accepteert dat op de toegang tot Evenementen nadere voorwaarden van partner-Evenementorganisatoren van toepassing kunnen zijn. Stichting Erasmus Festival Brabant is niet verantwoordelijk voor deze nadere voorwaarden en accepteert dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor enige schade die als gevolg van de nadere voorwaarden door Gebruiker wordt geleden.
3.7 Stichting Erasmus Festival Brabant wijst Gebruiker er op dat de Ticketmodule betrekking heeft op vrijetijdsbesteding zoals bedoeld in artikel 6:230p sub e BW zodat Gebruiker niet het recht heeft de overeenkomst te ontbinden zonder opgave van redenen als bedoeld in artikel 6:230m lid 1 sub k BW. Ook indien de Ticketmodule geen betrekking zou hebben op vrijetijdsbesteding, kan Gebruiker de overeenkomst niet ontbinden aangezien de dienst ten aanzien van de Tickets direct met instemming van Gebruiker wordt uitgevoerd. Op grond van artikel 6:230m lid 1 sub k BW en 6:230p sub d BW heeft de Gebruiker in dat geval geen mogelijkheid om de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden.
3.8 Gebruiker kan alleen gebruik maken van kortingsbonnen en/of waardecheques indien daartoe gedurende de bestelprocedure uitdrukkelijk de mogelijkheid wordt geboden en de betreffende kortingsbonnen en/of waardecheques zijn uitgegeven door een instantie die door Stichting Erasmus Festival Brabant wordt geaccepteerd.

 1. GARANTIES EN VRIJWARINGEN

4.1 Gebruiker aanvaardt dat de Ticketmodule alleen de functionaliteit en overige eigenschappen bevat zoals hij die aantreft in de Ticketmodule op het moment van gebruik (“as is”). Stichting Erasmus Festival Brabant sluit uitdrukkelijke en stilzwijgende garanties, toezeggingen en vrijwaringen van welke aard dan ook nadrukkelijk uit, waaronder begrepen maar niet beperkt tot, garanties, toezeggingen en vrijwaringen ten aanzien van de kwaliteit, veiligheid, rechtmatigheid, integriteit en juistheid van de Ticketmodule.
4.2 Gebruiker vrijwaart Stichting Erasmus Festival Brabant voor aanspraken van derden die gebaseerd zijn op de stelling dat de door Gebruiker met behulp van de Ticketmodule verrichte activiteiten op enigerlei wijze onrechtmatig zijn.
4.3 Gebruiker garandeert dat hij bij gebruikmaking van de Ticketmodule (i) geen robots, spiders, scrapers zal gebruiken, dan wel andere applicaties zal gebruiken die op enigerlei wijze andere dan de met de Ticketmodule beoogde handelingen teweegbrengen en/of (ii) geen applicaties zal gebruiken die de Ticketmodule monitoren en/of kopiëren.

 1. BETALING

5.1 Gebruiker betaalt voor een Ticket de door de Evenementenorganisator bepaalde prijs zoals vermeld in de Ticketmodule. Voor het gebruik van de Ticketmodule, waaronder het verrichten van de betalingstransactie, worden Servicekosten gerekend. De Servicekosten zijn inbegrepen in de door de Evenementenorganisator voor een Ticket vastgestelde prijs.
Alle bedragen staan gespecificeerd in de Ticketmodule en zijn inclusief BTW tenzij anders aangegeven. De vermelde prijzen kunnen zonder voorafgaande aankondiging worden gewijzigd. De prijs die is vermeld in het besteltraject is bindend.
5.2 Stichting Erasmus Festival Brabant aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid ten aanzien van vergissingen in de bestellingen van Tickets, bijvoorbeeld ten aanzien van het aantal Tickets en/of het soort Evenement. Het is niet mogelijk om bij Stichting Erasmus Festival Brabant Tickets te annuleren of te ruilen. Stichting Erasmus Festival Brabant verzorgt geen terugbetaling van Tickets.

 1. ONDERBREKING TICKETMODULE

6.1 Stichting Erasmus Festival Brabant garandeert niet dat de Ticketmodule te allen tijde en zonder onderbrekingen of storingen toegankelijk zal zijn. Storingen kunnen mede, doch niet uitsluitend, optreden als gevolg van storingen in de internet- of telefonieverbinding of door virussen of fouten/gebreken. Stichting Erasmus Festival Brabant is op geen enkele wijze aansprakelijk of schadeplichtig jegens Gebruiker voor enige schade die voortvloeit uit of het gevolg is van het (tijdelijk) onbeschikbaar zijn of (tussentijds) uitvallen van de Ticketmodule.
6.2 Stichting Erasmus Festival Brabant is gerechtigd, zonder voorafgaande bekendmaking en zonder daarmee schadeplichtig te worden jegens Gebruiker de Ticketmodule (tijdelijk) buiten gebruik te stellen en/of het gebruik ervan te beperken indien zulks in haar opvatting noodzakelijk is, bijvoorbeeld in kader van het redelijkerwijs benodigde onderhoud van de Ticketmodule.
6.3 Stichting Erasmus Festival Brabant is gerechtigd, zonder voorafgaande bekendmaking, procedurele en technische wijzigingen en/of verbeteringen aan de Ticketmodule aan te brengen.

 1. INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

7.1 De Intellectuele Eigendomsrechten met betrekking tot de Ticketmodule, waaronder mede begrepen de Intellectuele Eigendomsrechten op de teksten, afbeeldingen, vormgeving, foto’s, software, audiovisueel materiaal en overige materialen berusten bij Stichting Erasmus Festival Brabant, haar licentiegevers en/of partner-Evenementenorganisators.
7.2 Niets in deze Gebruiksvoorwaarden is bedoeld om enige Intellectuele Eigendomsrechten aan Gebruiker over te dragen. Het gebruik dat Gebruiker mag maken van de Ticketmodule is beperkt tot hetgeen in deze Gebruiksvoorwaarden is beschreven. Gebruiker zal geen handelingen verrichten die inbreuk kunnen maken op de Intellectuele Eigendomsrechten van Stichting Erasmus Festival Brabant, haar licentiegevers en/of partner-Evenementenorganisators, zoals het registeren van domeinnamen of merken die lijken op of identiek zijn aan enig object waarop Stichting Erasmus Festival Brabant, haar licentiegever(s) en/of de partner-Evenementenorganisators Intellectuele Eigendomsrechten kunnen laten rusten.

 1. PRIVACY

8.1 Tijdens het gebruik van de Ticketmodule, zal Gebruiker (persoons)gegevens aan Stichting Erasmus Festival Brabant verstrekken. Deze (persoons)gegevens zullen conform de toepasselijke wet- en regelgeving worden opgeslagen en verwerkt en zullen, zonder voorafgaande toestemming, niet aan derden worden verstrekt tenzij Stichting Erasmus Festival Brabant hiertoe wettelijk gehouden is, dan wel ter verdediging van haar rechten.

 1. AANSPRAKELIJKHEID

9.1 Stichting Erasmus Festival Brabant aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade ten gevolg van het verlenen van de dienst Ticketmodule dan wel uit onrechtmatige daad of anderszins, voor zover dit op grond van dwingend recht is toegestaan.
9.2 Voor zover Stichting Erasmus Festival Brabant ondanks het bepaalde in artikel 9.1 wel aansprakelijk is voor schade zoals bedoeld in artikel 9.1, zal de hoogte van de schadevergoeding zijn beperkt tot de voor het gebruik van de Ticketmodule in rekening gebrachte Servicekosten.
9.3 Gebruiker vrijwaart Stichting Erasmus Festival Brabant voor alle aanspraken van derden, uit welken hoofde dan ook, ter zake van vergoeding van schade, kosten of rente, verband houdende met of voortvloeiend uit zijn onregelmatige gebruik van de Ticketmodule en/of een schending van deze Gebruiksvoorwaarden en/of enige andere rechten van derden.
9.4 Deze aansprakelijkheidsbeperking van Stichting Erasmus Festival Brabant beoogt echter niet de aansprakelijkheid van Stichting Erasmus Festival Brabant voor opzet en/of bewuste roekeloosheid van Stichting Erasmus Festival Brabant (“eigen handelen”) zelf en/of haar leidinggevende ondergeschikten uit te sluiten.

 1. OPZEGGING, ONTBINDING EN ANNULERINGSVERZEKERING

10.1 Er is geen tussentijdse opzegging van de overeenkomst tot het gebruik van de Ticketmodule mogelijk.
10.2 Elk der partijen heeft het recht de overeenkomst tot gebruik van de Ticketmodule te ontbinden indien de andere partij toerekenbaar tekortschiet in het nakomen van zijn verplichtingen uit deze Gebruikersvoorwaarden en, na een deugdelijke en zo gedetailleerd mogelijk schriftelijke ingebrekestelling te hebben ontvangen waarbij een redelijke termijn gesteld wordt voor zuivering van de tekortkoming, toerekenbaar tekort blijft schieten in de nakoming van zijn verplichtingen uit deze Gebruikersvoorwaarden.
10.3 De door Ticketmodule voor ontbinding verrichte prestaties en de daarmee samenhangende betalingsverplichting zullen in het geval van ontbinding geen voorwerp van ongedaanmaking zijn.
10.4 Onverminderd hetgeen is bepaald elders in deze Gebruiksvoorwaarden heeft Stichting Erasmus Festival Brabant het recht de overeenkomst tot gebruik van de Ticketmodule direct, zonder tussenkomst van de rechter en zonder schadeplichtig te worden jegens Gebruiker, te ontbinden en gereserveerde Tickets te annuleren, indien:
a. Gebruiker niet voldoet aan zijn betalingsverplichtingen;
b. Gebruiker naar mening van Stichting Erasmus Festival Brabant, fraude heeft gepleegd, valse betaalgegevens heeft opgegeven, een betaling intrekt dan wel indien Stichting Erasmus Festival Brabant anderszins onregelmatigheden constateert.

 1. VARIA, TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTER

11.1 Op de Gebruiksvoorwaarden en het gebruik van de Ticketmodule is Nederlands recht van toepassing.
11.2 Alle geschillen tussen Gebruiker, indien dit een consument is, en Stichting Erasmus Festival Brabant zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement van de woonplaats van de Gebruiker, tenzij dwingend recht anders bepaalt. In het geval van geschillen tussen Gebruiker, niet zijnde een consument, en Stichting Erasmus Festival Brabant, zullen alle geschillen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam
11.3 Zijn of worden deze Gebruiksvoorwaarden gedeeltelijk ongeldig, dan blijven Gebruiker en Stichting Erasmus Festival Brabant aan het overblijvende gedeelte gebonden. Stichting Erasmus Festival Brabant zal het ongeldige gedeelte vervangen door bedingen die wel geldig zijn en waarvan de rechtsgevolgen, gelet op de inhoud en de strekking van deze Gebruiksvoorwaarden, zoveel mogelijk overeenstemmen met die van het ongeldige gedeelte.